Prawo administracyjne

Książka prawa administaracyjnego

Pomoc prawna udzielana jest w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym:

  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed sądami administracyjnymi na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej
  • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administarcyjnym: wniosków, środków zaskarżenia decyzji administracyjnych, w tym odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy, sporządzanie skargi na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, jak również skargi do WSA i skargi kasacyjnej do NSA
  • doradztwo prawne w sprawach związanych przede wszystkim z problematyką nieruchomości: z zakresu prawa budowlanego, w tym zezwoleń na budowę, legalizacja samowoli budowlanej
  • z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym opłaty adiacenckiej
  • z zakresu gospodarki nieruchomościami